Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Dwukoły największą powierzchnię zajmują lasy położone na siedlisku: Lasu Mieszanego świeżego (LMśw) – 34 % i Boru Mieszanego świeżego (BMśw) – 33%.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Głównym zadaniem z zakresu ogólnej ochrony lasu jest działanie zmierzające do poprawy stanu sanitarnego lasu poprzez przeciwdziałanie rozwojowi szkodliwych owadów i grzybów oraz ochronę drzewostanów przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę.

Użytkowanie lasu

Lasy Nadleśnictwa Dwukoły podzielone są na 3 gospodarstwa:

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Nadleśnictwo Dwukoły prowadzi również kontrolę nad gospodarowaniem zwierzyną znajdującą się w jego zasięgu terytorialnym. W myśl ustawy z dnia 13 października 1995 r. o Prawie Łowieckim łowiectwo oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Dwukoły znajduje się 15 911,46 ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Na taką powierzchnię składa się ponad 1000 kompleksów leśnych różnej wielkości.