Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Nadleśnictwo corocznie wykonuje odnowienia i zalesienia na powierzchni ok. 110 ha. Pielęgnowania gleby w uprawach wykonuje się na powierzchni 410 ha, pielęgnowania upraw (CW - czyszczenia wczesne) na pow. 100 ha, pielęgnowanie młodników (CP - czyszczenia późne) na pow. 120 ha.

Na terenie Nadleśnictwa znajdują się obiekty selekcji nasiennej, do których należą:

  • Wyłączone Drzewostany Nasienne (WDN) sosny pospolitej o łącznej powierzchni 66,16 ha, położone w obrębie Dwukoły, leśnictwie Iłowo w oddz. 150,151 oraz 165, 166;
  • Drzewa mateczne sosny pospolitej – 7 szt.;
  • Gospodarcze Drzewostany Nasienne - 394 ha (So – 253 ha; Dbsz – 63 ha; Dbbsz – 34 ha;  Brz – 10 ha; Ol –  34 ha);
  • Źródło nasion - 6 szt. (1 KI, 1 Jw, 1 Gb, 1 Lp, 1 Ol sz., 1 Czr.pt)
  • Uprawy pochodne - dla WDN w oddz. 150,151 założono trzy bloki upraw pochodnych zlokalizowane w leśnictwach: Białuty, Krajewo, Iłowo, natomiast dla WDN w oddz. 165, 166 bloki zlokalizowano w leśnictwach: Łomia i Bieżany. Ogółem powierzchnia bloków wynosi 842 ha. Pierwsze uprawy zakładane były na początku lat 70-tych,  do chwili obecnej założono 360 ha upraw pochodnych w blokach oraz 482 ha poza blokami.


Szkółkarstwo
Nadleśnictwo posiada szkółkę gospodarczą, położoną w leśnictwie Krajewo. Powierzchnia produkcyjna szkółki gospodarczej wynosi 4,12 ha. W szkółce tej rocznie produkuje się ok. 1,1 mln sadzonek jedno- (głównie sosny) i wieloletnich różnych gatunków drzew i krzewów leśnych z odkrytym systemem korzeniowym. Sadzonki te wykorzystane są na potrzeby odnowień i zalesień gruntów nadleśnictwa oraz innych właścicieli lasów.

Widok kwatery na szkółce. (fot. Cezary Sobotka)