Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Głównym zadaniem z zakresu ogólnej ochrony lasu jest działanie zmierzające do poprawy stanu sanitarnego lasu poprzez przeciwdziałanie rozwojowi szkodliwych owadów i grzybów oraz ochronę drzewostanów przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę.

 Jako że znaczna część drzewostanów Nadleśnictwa została założona na gruntach porolnych – ok. 51 % powierzchni, a blisko 70 % składu gatunkowego drzewostanów stanowi sosna pospolita, posiadają one obniżoną odporność na szereg czynników szkodotwórczch, zarówno tych natury biotycznej jak i abiotycznej.
W wyniku jednoczesnego oddziaływania czynników uszkadzajacych drzewostany w wielu przypadkach doszło do rozluźnienia zwarcia i spadku zadrzewienia. Obecnie stan sanitarny lasu można ocenić jako dobry.

znaczna część drzewostanów Nadleśnictwa została założona na gruntach porolnych – ok. 51 % powierzchni
Pewne zagrożenie stwarzają choroby wywoływane przez grzyby patogeniczne, głównie hubę korzeniową w drzewostanach na gruntach porolnych oraz opieńkę miodową.


      

Uprawa zgryziona przez łosie. (fot. Jaromir Skrzypecki)                    
                                                                                                                                  

Realizowane zadania z zakresu ochrony lasu to:

  • usuwanie na bieżąco wiatrołomów, posuszu;
  • zwalczanie szkodliwych owadów i grzybów;
  • prowadzenie corocznej kontroli występowania owadów;
  • ochronę pożytecznego ptactwa i mrówek przez zakładanie remiz pokarmowych, rozwieszanie budek lęgowych, ochronę mrowisk;
  • ochronę drzewostanów przed wywalającymi wiatrami i przed okiścią przez prawidłowe wykonywanie cięć rębnych zgodnie z ustalonymi kierunkami, a cięć przedrębnych w ustalonym terminie i o odpowiedniej intensywności;
  • dostosowanie pogłowia zwierzyny płowej do istniejących możliwości łowisk oraz ochronę upraw i młodników przed powodowanymi przez nie szkodami.

 

Ochrona przeciwpożarowa

Lasy Nadleśnictwa Dwukoły należą do II kategorii zagrożenia pożarowego.
Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym zagrożenie pożarowe w poszczególnych porach roku są warunki meteorologiczne, takie jak: opady atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, natężenie promieniowania słonecznego, temperatury powietrza i wilgotności powietrza. Największe natężenie występowania pożarów występuje wczesną wiosną, z powodu wypalania traw oraz latem, ze względu na wysokie temperatury powietrza i niską wilgotność ściółki. Główną przyczyną powstawania pożarów jest niefrasobliwość ludzi, którzy odwiedzają nasze lasy, wynikająca z nieznajomości lub nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych. W latach 2014-2020 na terenie Nadleśnictwa Dwukoły odnotowano 27 pożarów o łącznej powierzchni 1,52 ha. W tym okresie w lasach niepaństwowych położonych w granicach zasięgu administracyjnego nadleśnictwa powstało 51 pożarów lasu o łącznej powierzchni 13,43 ha.
System ochrony przeciwpożarowej nadleśnictwa oparty jest na obserwacji lasów z dostrzegalni przeciwpożarowej, lotniczym patrolowaniu lasu oraz patrolach naziemnych. W nadleśnictwie w okresie zagrożenia pożarowego funkcjonuje  punkt alarmowo – dyspozycyjny przy biurze nadleśnictwa,  patrole naziemne uruchamiane są w okresach wysokiego zagrożenia. Sprawne działanie jednostek straży pożarnej i służb leśnych możliwe jest dzięki odpowiednio rozmieszczonej i utrzymanej sieci dróg leśnych oraz punktów czerpania wody.

Dogaszanie pożarzyska (fot. Cezary Sobotka)