Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek biura Nadleśnictwa Dwukoły mieści się na terenie leśnictwa Iłowo, w oddziale 169 h. Biuro tworzy jeden budynek posiadający zwartą bryłę.

Pomieszczenia biurowe Nadleśnictwa mieszczą się na dwóch kondygnacjach nadziemnych - parterze oraz piętrze. W biurze może przebywać jednocześnie do 50 osób. Praca w biurze nadleśnictwa trwa od 7:00 do 15:00.

W celu dostania się do budynku administracyjnego Nadleśnictwa Dwukoły należy przejść przez bramkę znajdującą się w ogrodzeniu. Przy bramce jest dzwonek połączony z sekretariatem nadleśnictwa. Główne wejście do budynku przeznaczone dla interesantów zlokalizowane jest w północnej ścianie budynku. Do wejścia głównego prowadzą 8-stopniowe schody.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną i obowiązującymi restrykcjami interesanci obsługiwani są przy bramce lub w razie potrzeby w holu budynku biurowego.

Wejście techniczne (pomocnicze) do budynku biura, przeznaczone dla pracowników nadleśnictwa, znajduje się na zachodniej ścianie budynku biura.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu na wschód od głównego wejścia do budynku biura nadleśnictwa. Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych nie są wyznaczone.

Przed żadnym z wejść do budynku nie ma pochylni/podjazdów/wind dla wózków dla osób niepełnosprawnych.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku nie jest możliwe na żadnej z kondygnacji.

Przejścia w budynku nie posiadają minimalnej szerokości 90 cm, co uniemożliwia skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Przy wejściach do pomieszczeń biurowych występują progi.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Biuro Nadleśnictwa Dwukoły udostępnia możliwość obsługi osób niepełnosprawnych na parterze budynku po uprzednim umówieniu wizyty. Umówienie musi nastąpić na conajmniej 2 dni przed planowaną wizytą. Obsługa interesanta poruszającego się na wózku inwalidzkim odbywa się poprzez wniesienie osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku wraz z wózkiem inwalidzkim na parter budynku przez wyznaczonych pracowników. Załatwianie spraw odbywa się w dogodny dla interesanta sposób poprzez zejście pracownika merytorycznego na parter budynku i obsługę interesanta.

 

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny pod nr +48 23 654 10 84 lub e-mailowo na adres dwukoly@olsztyn.lasy.gov.pl