Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Dwukoły największą powierzchnię zajmują lasy położone na siedlisku: Lasu Mieszanego świeżego (LMśw) – 34 % i Boru Mieszanego świeżego (BMśw) – 33%.

Udział pozostałych siedlisk kształtuje się następująco: Bór świeży (Bśw) – 10 %, Las świeży (Lśw) – 8 %, Ols (Ol) – 4 %, Ols jesionowy (OlJ) – 4 %, Las Mieszany wilgotny LMw – 3 %, Bór Mieszany wilgotny (BMw) – 3 %, inne siedliska - 1 %.

Strukturę siedlisk prześledzić można na poniższym wykresie.

 Z gatunków lasotwórczych najważniejsza jest sosna występująca na większości siedlisk i będąca w zdecydowanej przewadze (71 % łącznie z modrzewiem). Z pozostałych gatunków znaczenie w lasach Nadleśnictwa Dwukoły mają: brzoza – 9 %, dąb – 8 % oraz olcha – 9 %, pozostałe gatunki takie jak, świerk, jesion, grab, lipa, buk, osika – 1 %. Gatunki te występują na bardzo małych powierzchniach i najczęściej pełnią rolę domieszkową.

 W ogólnej powierzchni 16 873 ha gruntów leśnych zalesionych największy udział, bo 32 % przypada na drzewostany w wieku od 41 do 60 lat (III kl. wieku). Drzewostany do 20 lat stanowią 8 % powierzchni, (I kl. wieku) drzewostany od 21 do 40 lat (II kl. wieku) zajmują 21 % powierzchni, powierzchnia drzewostanów w wieku od 61 do 80 (IV kl. wieku)  lat wynosi 19 %, zaś pozostałe 17 % przypada na drzewostany starsze. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 56 lat.