Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Dwukoły podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i podzielone jest na dwa obręby: Dwukoły i Żuromin, w skład których wchodzi 16 leśnictw.

Pod względem podziału administracyjnego kraju położone jest na terenie dwóch województw: Mazowieckiego oraz Warmińsko-Mazurskiego, czterech powiatów: działdowskiego, mławskiego, żuromińskiego i płońskiego oraz dwudziestu jeden gmin.

Rozrzut lasów wynosi około 70 km w kierunku wschód-zachód oraz 50 km w kierunku północ-południe.

Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną lasy Nadleśnictwa Dwukoły położone są w IV Krainie Mazowiecko-Podlaskiej w mezoregionie Wzniesień Mławskich (Leśnictwo Wieczfnia, Białuty, Krajewo, Iłowo, Narzym, Łomia, Ratowo, Kęczewo, Mostowo i Zielona), mezoregionie Równiny Raciąskiej (Leśnictwo Bieżany, Strzegowo, Krzeczanowo oraz wschodnie części leśnictwa Głęboka i Chrapoń) i mezoregionie Wysoczyzny Ciechanowsko-Płońskiej (Leśnictwo Szydłowo) oraz III Krainy Wielkopolsko-Pomorskiej w mezoregionie Równiny Urszulewskiej (zachodnia część Leśnictwa Głęboka i Chrapoń).

Zasięg terytorialny nadleśnictwa wynosi 1735 km2, z czego lasy stanowią 19 %.

Rozrzut lasów wynosi około 70 km w kierunku wschód-zachód oraz 50 km w kierunku północ-południe.

Grunty Nadleśnictwa charakteryzują się znaczącym rozdrobnieniem i rozrzutem - 822 kompleksów (z czego kompleksów leśnych o pow. do 5 ha jest 597) oraz zawiłością granic. Częstym jest też przeplatanie się wąskich działek gruntów leśnych Nadleśnictwa z działkami lasów prywatnych (ponad 1000 kompleksów). W zasięgu Nadleśnictwa znajduje się 15 956 ha lasów innych własności.