Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Dwukoły podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i podzielone jest na dwa obręby: Dwukoły i Żuromin, w skład których wchodzi 16 leśnictw.

Pod względem podziału administracyjnego kraju położone jest na terenie dwóch województw: Mazowieckiego oraz Warmińsko-Mazurskiego, czterech powiatów: działdowskiego, mławskiego, żuromińskiego i płońskiego oraz dwudziestu gmin.

Rozrzut lasów wynosi około 70 km w kierunku wschód-zachód oraz 50 km w kierunku północ-południe.

Zgodnie z rejonizacją przyrodniczo-leśną lasy Nadleśnictwa Dwukoły położone są w IV Krainie Mazowiecko-Podlaskiej w 1 Dzielnicy Niziny Północno-Mazowieckiej w mezoregionach Równiny Raciąskiej i Wysoczczyzny Ciechanowsko-Płońskiej. Niewielki obszar południowo-zachodniej części obrębu Żuromin (leśnictwa Głęboka i Chrapoń) zaliczany jest do III Krainy Wielkopolsko-Pomorskiej, 3 Dzielnicy Pojezierza Dobrzyńsko-Chełmińskiego w mezoregionie Równiny Urszulewskiej.

Zasięg terytorialny nadleśnictwa wynosi 1734 km2, z czego lasy stanowią 17,5 %.

Rozrzut lasów wynosi około 70 km w kierunku wschód-zachód oraz 50 km w kierunku północ-południe.

Grunty Nadleśnictwa charakteryzują się znaczącym rozdrobnieniem i rozrzutem - 822 kompleksów (z czego kompleksów leśnych o pow. do 5 ha jest 597) oraz zawiłością granic. Częstym jest też przeplatanie się wąskich działek gruntów leśnych Nadleśnictwa z działkami lasów prywatnych (ponad 1000 kompleksów). W zasięgu Nadleśnictwa znajduje się 15 947 ha lasów innych własności.