Wydawca treści Wydawca treści

POKAZOWA ZAGRODA ŻUBRÓW W KRAJEWIE - realizacja prac

Budowa Pokazowej Zagrody Żubrów w Nadleśnictwie Dwukoły realizowana jest w ramach projektu ”Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Partnerami realizującymi wspólnie projekt jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Białowieski Park Narodowy oraz 25 jednostek Lasów Państwowych.  Program nakierowany jest na działania o charakterze dobrych praktyk, związanych z kompleksową ochroną żubra Bison bonanus w Polsce. Działaniami objęte jest 90% krajowej wolnej populacji tego gatunku oraz 5 kluczowych zagród hodowlanych. Dodatkowo dla stabilizacji gatunku zaplanowano budowę  dwóch nowych zagród pokazowych w tym właśnie tą w Nadleśnictwie Dwukoły.

Inwestycja będzie finansowana w 70% ze środków Lasów Państwowych oraz w 30 % dofinansowana  ze środków Unii Europejskiej.

Pokazowa Zagroda Żubrów w Krajewie ma spełniać funkcje ochrony przyrody, poprzez stworzenie rezerwy genowej odizolowanego stada jak i funkcję dydaktyczną i poznawczą, poprzez przybliżenie społeczeństwu biologii tego pięknego, majestatycznego zwierzęcia. Istotny jest również fakt, że zagroda powstaje w miejscu gdzie w promieniu 130 km  nie istnieje inna możliwość obcowania z królem puszczy. Infrastruktura powstająca w ramach tej inwestycji pozwoli na wygodną i bezpieczną obserwację żubrów również przez osoby niepełnosprawne.

Wsiedlenie stada planowane jest na ostatni kwartał roku 2023.

Fotorelacja z terenu Pokazowej Zagrody Żubrów w Krajewie