Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

W zasięgu Nadleśnictwa Dwukoły położonych jest sześć rezerwatów przyrody o łącznej pow. 659,61 ha:

Rezerwat przyrody „Olszyny Rumockie"

Data uznania: 1994-02-15

Powierzchnia [ha]: 146,6300

Rodzaj rezerwatu: leśny

Powierzchnia otuliny [ha]: 355,8208

Czy obowiązuje plan ochrony? Tak

Czy obowiązują zadania ochronne? Nie

Rezerwat położony jest na terenie gminy Lipowiec Kościelny, w leśnictwie Mostowo. Głównym celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych naturalnych łęgów olszowo-jesionowych oraz miejsc lęgowych licznych gatunków ptaków. Od 10 kwietnia 2017 r. do 20 kwietnia 2037 r. obowiązuje plan ochrony dla rezerwatu przyrody Olszyny Rumockie uwzględniający również plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Olszyny Rumockie PLH 140010. Obszar rezerwatu jest objęty ochroną czynną, w związku z tym określono działania ochronne mające na celu utrzymać obecny stan siedlisk niżowych i górskich świeżych łąk. Działania prowadzone w rezerwacie będą polegać na wykaszaniu łąki, poprzez mechaniczne lub ręczne jej koszenie.

Rezerwat przyrody „Gołuska Kępa"

Data uznania: 1972-02-29

Powierzchnia [ha]: 9,8900

Rodzaj rezerwatu: leśny

Czy obowiązuje plan ochrony? Nie

Czy obowiązują zadania ochronne? Nie

Rezerwat położony jest na terenie gminie Bieżuń w leśnictwie Krzeczanowo. Głównym celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu liściastego o cechach zespołu naturalnego w dolinie rzeki Wkry.

Rezerwat przyrody „Dolina Mławki”

Data uznania: 1994-02-15

Powierzchnia [ha]: 147,2300

Rodzaj rezerwatu: leśny

Czy obowiązuje plan ochrony? Nie

Czy obowiązują zadania ochronne? Nie

Rezerwat położony jest na terenie gminy Szreńsk w leśnictwie Ratowo. Głównym celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dużego kompleksu olsu i olsu jesionowego o typowej strukturze i składzie florystycznym z licznymi stanowiskami ptaków zagrożonych wyginięciem. W krajobrazie północnego Mazowsza obszar rezerwatu wyróżnia się drzewostanami porastanymi przez żyzne torfowiska niskie. Teren torfowisk odwadnianych przez naturalne lub sztucznie wykonane cieki, otaczają wały kemowe i wzgórza morenowe. Wśród roślin możemy spotkać porzeczkę czarną występującą w swoim naturalnym środowisku. W świecie zwierząt spotkamy barwne ptaki takie jak dziwonia czy rudzik.

Rezerwat przyrody „Baranie Góry”

Data uznania: 1994-02-05

Powierzchnia [ha]: 176,4400

Rodzaj rezerwatu: leśny

Czy obowiązuje plan ochrony? Tak

Czy obowiązują zadania ochronne? Nie

Rezerwat położony jest w gminie Lipowiec Kościelny na terenie leśnictwa Mostowo. Głównym celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego krajobrazu leśnego o urozmaiconej rzeźbie terenu, zawierającego bogaty wielogatunkowy drzewostan z typowo wykształconym zbiorowiskiem dąbrowy pełnikowej oraz licznymi stanowiskami roślin rzadkich i chronionych. Jest to teren, na którym las przetrwał wyłącznie dlatego, że tutejsze  grunty nie nadawały się do produkcji rolnej. Lasy wykorzystywano do wypasu zwierząt gospodarskich oraz pozyskiwania z nich ściółki leśnej. Dzięki tym działaniom zachowały się drzewostany dębowe, o postaci zbliżonej do świetlistej dąbrowy. W celu ochrony tych unikatowych siedlisk stworzono plan ochrony dla rezerwatu obowiązujący do 18 sierpnia 2036 r. Plan ochrony rezerwatu uwzględnia zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Baranie Góry PLH 140002. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną i krajobrazową, w związku z tym na terenie rezerwatu wykonywanych jest szereg prac leśnych polegających na usuwaniu gatunków obcych takich jak np. czeremcha amerykańska czy niecierpek. Ważne są również działania mające na celu zachowanie siedlisk świetlistej dąbrowy co wiąże się z usuwaniem drzew i krzewów tworzących dolne warstwy drzewostanu – usuwa się grochodrzewy, czeremchy amerykańskie, buki, graby, lipy oraz leszczyny.

Rezerwat przyrody „Świńskie Bagno”

Data uznania: 1994-02-15

Powierzchnia [ha]: 16,1000

Rodzaj rezerwatu: torfowiskowy

Czy obowiązuje plan ochrony? Tak

Czy obowiązują zadania ochronne? Nie

Rezerwat położony jest na terenie gminy Iłowo w leśnictwie Białuty. Rezerwat stanowi fragment pozostały po torfowisku niskim i przejściowym położonym wśród pól, głównym celem ochrony jest zachowanie i ochrona procesów ekologicznych w nim zachodzących. Pomimo niewielkiej powierzchni rezerwat ma istotne znaczenie jako jeden z wielu elementów stanowiących o różnorodności biologicznej regionu. Jest miejscem bytowania, rozrodu i przebywania wielu gatunków fauny i flory

Rezerwat przyrody „Góra Dębowa”

Data uznania: 1994-02-15

Powierzchnia [ha]: 163,3200

Rodzaj rezerwatu: leśny

Czy obowiązuje plan ochrony? Nie

Czy obowiązują zadania ochronne? Nie

Rezerwat położony jest na terenie gminy Iłowo, w leśnictwie Narzym, Iłowo. Głównym celem ochrony jest zachowanie unikalnego w krajobrazie północnego Mazowsza pagórkowatego terenu leśnego pokrytego naturalnymi zbiorowiskami leśnymi, tj. grądem typowym i trzcinnikowym oraz łęgiem jesionowo-olszowym. Rosną tutaj najstarsze  w nadleśnictwie drzewostany dębowe oraz cenne wyłączone drzewostany nasienne sosnowe. Niektóre drzewa mają charakter pomnikowy. Wśród nich znajdują się gatunki nie występujące w innych częściach nadleśnictwa. Dość licznie występują tutaj dwa z objętych ochroną ścisłą gatunków roślin naczyniowych: lila złotogłów i wawrzynek wilczełyko oraz mniej licznie widłak jałowcowaty i gółka długoostrogowa. Urok i tajemniczość drzewostanom rezerwatu nadaje forma zmieszania drzew w postaci tzw. „kręgów” bukowych czy jodłowych. Charakterystyczne kręgi są szczególnie widoczne na zdjęciach satelitarnych.

W rezerwacie poprowadzono szlak pieszy, który oznakowano i udostępniono do użytku w 2018 roku. Szlak prowadzi na szczyt Góry Dębowej, który jest najwyższym wzniesieniem w tej okolicy – 185 m n.p.m.