Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) oraz powierzchnie referencyjne.

 I. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych-zidentyfikowanych według HCVF (High Conservation Value Forests) adaptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC-Polska"

Lp.

Kategoria HCVF

Powierzchni [ha]

Identyfikacja form ochrony

1.

HCVF 1.1.a)

659,61

Obszar chroniony w formie rezerwatów częściowych

2.

HCVF 1.2.

683,22

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

3.

HCVF 2.

1 427,15

Ostoje SOO i OSO sieci Natura 2000

4.

HCVF 3.1.

64,78

Obszary obejmujące rzadkie ginące lub zagrożone ekosystemy – Bór bagienny (91D0), Świetlista dąbrowa (91I0).

5.

HCVF 3.2.

750,83

 

 

 

Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

- Łęgi (91E0) - 570,09 ha

- Grądy (9170) - 180,74 ha

6.

HCVF 4.1.

608,12

Lasy wodochronne

7.

HCVF 4.2.

711,60

Lasy glebochronne

8.

HCVF 6.1.

10,16

Lasy kluczowe dla społeczności lokalnej

RAZEM

                     4 915,47

 

II. W ramach ochrony różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych na terenie Nadleśnictwa Dwukoły zostały wyznaczone tzw. powierzchnie referencyjne, czyli ostoje organizmów roślinnych i zwierzęcych związanych z rozkładającym się drewnem . Są to fragmenty drzewostanów, w których szczególnie są chronione drzewa martwe, ulegające naturalnemu procesowi rozkładu.

 

Powierzchnia [ha]

Procentowy udział w stosunku do powierzchni nadleśnictwa

Uwagi

Ekosystemy referencyjne

 

rezerwaty

467,08

 

 

HCFV3.1.

1,62

 

pow. nie wliczona do pow. sumarycznej

drzewostany w ekstremalnych warunkach wzrostu

521,09

 

 

Strefy ochrony całorocznej wokół miejsc lęgowych ptaków

127,49               (bez powieleń  32,80)

 

 

wliczona tylko pow. bez powieleń

 

Razem powierzchnie referencyjne

1 020,97

5,75

 

Powierzchnie ochronne

 

Lasy wodochronne

608,12  (bez powieleń 317,46)

 

 

wliczona tylko pow. bez powieleń

Lasy glebochronne

711,60

 

 

Razem powierzchnie ochronne

1319,72

7,44

 

Ogółem ekosystemy referencyjne + powierzchnie ochronne

2 340,69

13,19

 

 

Obszary te podlegają procedurze konsultacji społecznych.

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie wyznaczanych obszarów:

- Magda Borkowska

  e-mail: magda.borkowska@olsztyn.lasy.gov.pl, tel. (23) 6559029

Mapki z naniesionymi obszarami referencyjnymi i HCVF oraz formularz do konsultacji społecznych dostępne są do pobrania jako załączniki.