Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) oraz powierzchnie referencyjne.

 I. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych-zidentyfikowanych według HCVF (High Conservation Value Forests) adaptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC-Polska"

Lp.

Kategoria HCVF

Powierzchni [ha]

Identyfikacja form ochrony

1.

HCVF 1.1.a)

659,61

Obszar chroniony w formie rezerwatów częściowych

2.

HCVF 1.2.

317,80

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

3.

HCVF 2.

1 427,15

Ostoje SOO i OSO sieci Natura 2000

4.

HCVF 3.1.

64,78

Obszary obejmujące rzadkie ginące lub zagrożone ekosystemy – Bór bagienny (91D0), Świetlista dąbrowa (91I0).

5.

HCVF 3.2.

750,83

 

 

 

Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

- Łęgi (91E0) - 570,09 ha

- Grądy (9170) - 180,74 ha

6.

HCVF 4.1.

603,99

Lasy wodochronne

7.

HCVF 4.2.

699,49

Lasy glebochronne

8.

HCVF 6.1.

10,16

Lasy kluczowe dla społeczności lokalnej

RAZEM

                     4 533,81

 

II. W ramach ochrony różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych na terenie Nadleśnictwa Dwukoły zostały wyznaczone tzw. powierzchnie referencyjne, czyli ostoje organizmów roślinnych i zwierzęcych związanych z rozkładającym się drewnem . Są to fragmenty drzewostanów, w których szczególnie są chronione drzewa martwe, ulegające naturalnemu procesowi rozkładu.

 

Powierzchnia [ha]

Procentowy udział w stosunku do powierzchni nadleśnictwa

Uwagi

Ekosystemy referencyjne

 

rezerwaty

467,08

 

 

HCFV3.1.

1,62

 

pow. nie wliczona do pow. sumarycznej

drzewostany w ekstremalnych warunkach wzrostu

522,03

 

 

Strefy ochrony całorocznej wokół miejsc lęgowych ptaków

55,95           

(bez powieleń 8,56)

 

 

wliczona tylko pow. bez powieleń

 

Razem powierzchnie referencyjne

997,67

5,62

 

Powierzchnie ochronne

 

Lasy wodochronne (HCVF 4.1)

603,99  (bez powieleń 317,46)

 

 

wliczona tylko pow. bez powieleń

Lasy glebochronne (HCVF 4.2)

699,49

 

 

Razem powierzchnie ochronne

1303,48

7,35

 

Ogółem ekosystemy referencyjne + powierzchnie ochronne

2 301,15

12,97

(2014,62 ha bez powieleń)

 

Obszary te podlegają procedurze konsultacji społecznych.

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie wyznaczanych obszarów:

- Magda Borkowska

  e-mail: magda.borkowska@olsztyn.lasy.gov.pl, tel. (23) 654 10 84, 664 408 953

Mapki z naniesionymi obszarami referencyjnymi i HCVF oraz formularz do konsultacji społecznych dostępne są do pobrania jako załączniki.