Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wydawca treści Wydawca treści

Kolejny Obiekt udostępniony społeczeństwu przez Nadleśnictwo Dwukoły przy wsparciu unijnych funduszy

 

 

W dniu 17 maja odbyła się uroczystość  otwarcia obiektu, który powstał w ramach projektu zatytułowanego:
„Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Nadleśnictwa Dwukoły na cele edukacyjne, turystyczno-rekreacyjne, w oparciu o lokalne walory przyrodnicze.”

    Powstała przestrzeń publiczna służąca edukacji, rekreacji i wypoczynkowi, wykorzystująca lokalne walory przyrodnicze, wśród których szczególnie cenny jest staw wraz z sąsiadującym z nim drzewostanem łęgowym zbudowanym z 70 – letnich olch, położony w dolinie rzeczki Dwukolanki oraz lasy grądowe, w których spotykamy stuletnie dęby, lipy i graby. Ze względu na walory tych drzewostanów utworzony został leśny rezerwat przyrody "Góra Dębowa" i specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 "Góra Dębowa k. Mławy" z dominującym siedliskiem grądu subkontynentalnego.

   Drzewostany są miejscem gniazdowania około 70 gatunków ptaków. Spotkamy w nich również łosie, jelenie, sarny, dziki, wilki, lisy, borsuki oraz jenoty. Lasy położone są w mezoregionie Wzniesień Mławskich, który charakteryzuje urozmaicona rzeźba terenu o cechach wysoczyzny morenowej, z wałami i wzgórzami morenowymi. Jednym z nich jest Góra Dębowa o wysokości 185 m n.p.m. W tym urokliwym krajobrazie został wytyczony szlak pieszy biegnący przez obszar Natura 2000 i rezerwat przyrody, którego punktem docelowym jest właśnie Góra Dębowa. W ramach projektu, teren znajdujący się obok siedziby Nadleśnictwa został wyposażony w tablice edukacyjne, informujące o roślinach i zwierzętach związanych z tym miejscem, o obszarze Natura 2000, rezerwacie "Góra Dębowa" oraz o historii pogranicza mazowiecko – krzyżackiego, na którym znajduje się siedziba Nadleśnictwa Dwukoły.

   Dla celów edukacyjnych powstały między innymi: imaginarium z odgłosami ptaków, platforma obserwacyjna, budki lęgowe, hotel dla owadów, ścieżka „bosa stopa”. Otoczenie zostało zagospodarowane poprzez wprowadzenie ścieżek spacerowych, ławek, siedzisk, stojaków na rowery i atrakcyjnej zieleni.
Rzeźba leśnika jest swoistą promocją drewna. Pokazuje, że w oparciu o ten odnawialny materiał rozwija się również sztuka. Zieleń jest jedynym elementem, który będzie w pełni wpływał na doznania estetyczne tego miejsca dopiero za kilka lat. Musi urosnąć i dojrzeć. Posadzono 1762 rośliny należące do 27 gatunków. Są to drzewa, krzewy, byliny, pnącza i trawy. Leśnicy zadbali też o przywrócenie naturze zagrożonego gatunku jakim jest jarząb brekinia.

   Zagospodarowany przez nadleśnictwo teren od początku zyskał uznanie lokalnej społeczności. Jest celem spacerów i wycieczek rowerowych. Od początku kwietnia odwiedziło go już 1200 osób.


Unijne pieniądze trafią do Nadleśnictwa Dwukoły

W poniedziałek 31 lipca Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i Nadleśniczy Nadleśnictwa Dwukoły Jaromir Skrzypecki

podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Nadleśnictwa Dwukoły na cele edukacyjne, turystyczno-rekreacyjne, w oparciu o lokalne walory przyrodnicze"

w ramach konkursu nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-001/16 z zakresu Osi priorytetowej 6 – Kultura i dziedzictwo, Działania 6.2 – Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.3 – Efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem przedsięwzięcia jest „Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami". Zakłada ono wykorzystanie zasobów znajdujących się w pobliżu Nadleśnictwa Dwukoły poprzez przystosowanie ich do realizacji celów edukacyjnych oraz turystyczno-rekreacyjnych.       

Unia Europejska dofinansuje projekt kwotą 236 223,35 zł.

FOTORELACJA Z REALIZACJI PROJEKTU


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego