Lista aktualności Lista aktualności

Statuetka dla Nadleśnictwa Dwukoły

W dniu 21 maja 2019 roku odbyła się II Gala „Edmundki 2019” na której honorową statuetkę „Edmundek 2019” wraz z certyfikatem wręczono Nadleśnictwu Dwukoły.

Nagrodę przyznaje kapituła w skład której wchodzi dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie, rada pedagogiczna oraz samorząd szkolny.
Kapituła przyznaje statuetkę instytucjom w podziękowaniu za zaangażowanie i podejmowanie różnorodnych inicjatyw w których uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych mają możliwość nabywania umiejętności praktycznych z zakresu obranego kierunku nauczania.
W tym roku doceniono ponad 30-letnią współpracę Nadleśnictwa Dwukoły z Zespołem Szkół Zawodowych, dzięki której uczniowie Technikum Leśnego mają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu gospodarki leśnej, hodowli i ochrony lasu oraz ochrony przyrody. Wspólnie realizowane przedsięwzięcia kształtują wśród młodzieży poczucie odpowiedzialności za otaczające ich środowisko oraz przyszłość polskich lasów.
Współpraca ta zaowocowała między innymi: konkursami – „Czysty Las”, „Leśne Skarby”, wernisażem pt. „Las w sztuce”, wspólnymi akcjami „Sprzątanie Świata” oraz „Sadzenie lasu”, utworzeniem Szkolonego Zespołu Sygnalistów Myśliwskich, powstaniem szkolnej Izby Przyrodniczo-Leśnej, coroczną akcją czynnej ochrony płazów. Nadleśnictwo Dwukoły wspiera szkołę w przygotowaniu uroczystości Świętego Huberta, organizuje kursy zawodowe dla pilarzy. Nadleśnictwo czynnie bierze udział podczas konferencji z udziałem pracodawców na temat: „Właściwy wybór drogą do sukcesu”.  Pracownicy Nadleśnictwa Dwukoły prowadzą zajęcia edukacyjne dla młodzieży z zakresu pracy Straży Leśnej, czy tematyce związanej z ochroną przyrody w Polsce. W dniu 21 marca 2019 roku, pomiędzy szkołą a Nadleśnictwem Dwukoły  zostało zawarte porozumienie w sprawie utworzenia Patrolu Ekologicznego. Patrol Ekologiczny tworzą uczniowie – ochotnicy, działający w ramach wolontariatu, którzy zostali przeszkoleni przez pracowników Nadleśnictwa. Celem wspólnych działań jest przede wszystkim monitorowanie stanu przyrody, ale także kształtowanie pozytywnych postaw wobec środowiska  i właściwego rozumienia jego roli w życiu człowieka.

Statuetka „Edmundka” powstała na cześć ks. kan. Edmunda Wincentego Domańskiego – patrona Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie. W 1945 r., kiedy po wojnie przybył do Iłowa podjął się zorganizowania szkoły zawodowej. Założył Gimnazjum Mechaniczno-Kolejowe, w którym pełnił obowiązki dyrektora i nauczyciela religii. Na skutek przemian społeczno-politycznych w 1947 r. został odwołany z funkcji dyrektora szkoły, jak również proboszcza parafii. Opuścił Iłowo i został proboszczem parafii w Szczutowie k. Sierpca, potem – w Rokiciu k. Płocka, a później w Królewie, które było jego ostatnią parafią. 11 października 2002 r. nadano imię ks. kan. Edmunda Domańskiego Zespołowi Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie, jest również Liceum Ogólnokształcące noszące jego imię. Ks. Edmund Domański był żarliwym patriotą w czasie II wojny światowej, po pięciu latach wojny stworzył warunki edukacji dla młodego pokolenia.