Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PUSTOSTANU w trybie art. 40a ustawy o lasach

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dwukoły z siedzibą w miejscowości Dwukoły 2, 13-240 Iłowo-Osada zgodnie z art. 40a ust. 8 ustawy o lasach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1463) informuje, że przeznacza do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych budynek mieszkalny jednorodzinny (pustostan) wraz z dwoma budynkami gospodarczymi. Nieruchomość została zatwierdzona do sprzedaży przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 23 grudnia 2020r. oraz ogłoszona w BILP nr 1/2021 (styczeń 2021r).

 

Lp.

Nadleśnictwo,

Obręb leśny,

Oddział i pododdział

Nazwa obrębu

ewidencyjnego,

gmina,

Adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,

Nr KW

pow. działki (m2)

Rodzaj zabudowy

i sposób zagospodarowania

1

Dwukoły

Dwukoły 222Ba

Rosochy

Stupsk

Rosochy 16

06-560 Konopki

 

83/3

PL1M/00052132/5

1384

Budynek mieszkalny,

jednorodzinny, wraz             z dwoma budynkami gospodarczymi, pustostan,

 

Szczegółowy opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem gospodarczym i stodołą. Budynek mieszkalny wolnostojący, murowany, z dachem kopertowym, kryty eternitem, jednopiętrowy z poddaszem, częściowo podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa 109,34m2. Budynek gospodarczy murowany kryty eternitem, parterowy o powierzchni użytkowej 72,80m2. Budynek stodoły murowany, kryty eternitem, powierzchnia użytkowa 102,80m2. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Uzbrojenie: sieć elektryczna, wodociąg, kanalizacja – szambo, ogrzewanie za pomocą pieców kaflowych. 

Określona przez rzeczoznawcę wartość nieruchomości wynosi: 134 600,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości zostanie dokonana zgodnie z art. 40a ust. 9 i 11 ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach (Dz. U. 2020 poz. 1463) oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzenia przetargu ograniczonego (Dz. U. 2013 poz. 1206), zwanego dalej ,,rozporządzeniem”.

Zamiar nabycia opisanej wyżej nieruchomości pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych, o których mowa w art. 40 a ust. 9 ustawy, mogą zgłaszać Sprzedającemu w formie pisemnego wniosku w terminie jednego miesiąca od ukazania się niniejszego ogłoszenia w prasie tj. licząc od 30.03.2021r.

Pisemny wniosek powinien zawierać:

- oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie zakupu lokalu,

- dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art. 40a ust. 6 ustawy (świadectwa pracy, zaświadczenia; w przypadku byłych pracowników informację o sposobie rozwiązania stosunku pracy); kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza,

- propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilość rat, w jakich zostanie spłacona należność (spłata należności może zostać rozłożona maksymalnie na 60 rat), 

- oświadczenie, że składający wniosek nie nabył innej nieruchomości na warunkach preferencyjnych określonych w art. 40a ustawy w Lasach Państwowych.

Pisemny wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie  z opisem ,,Zakup pustostanu w miejscowości Rosochy” w sekretariacie Nadleśnictwa Dwukoły lub przesłać na adres Dwukoły 2, 13-240 Iłowo-Osada. Za datę złożenia wniosku uważa się dzień jego wpływu do siedziby nadleśnictwa. Sprzedający dokona weryfikacji wniosków i pisemnie poinformuje wnioskodawców o dalszym etapie postępowania. 

Jeżeli zamiar nabycia nieruchomości złoży jedna osoba, przepisy § 5 rozporządzenia stosuje się odpowiednio. Jeżeli ofertę kupna nieruchomości zgłosi więcej niż jedna osoba, sprzedaż następuje w drodze przetargu ograniczonego w trybie określonym w rozdziale 4 rozporządzenia. W przetargu uczestniczyć mogą jedynie osoby uprawnione na podstawie art. 40a ust. 9 ustawy, które złożyły pisemny wniosek. 

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Nadleśnictwa Dwukoły  w dni robocze w godz. 7:00 – 14:00, tel. 23 654 1084. Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej sprzedawanej nieruchomości, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Dwukoły. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie  https://dwukoly.olsztyn.lasy.gov.pl/rodo. Złożenie wniosku potwierdza fakt zapoznania się z informacjami zawartymi w tym dokumencie.