Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dwukoły z siedzibą w miejscowości Dwukoły 2, 13-240 Iłowo-Osada, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego środka trwałego.

 1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Citroen 7 Berlingo 1.6 HDI, rok produkcji 2011, nr rejestracyjny: NDZ 01937.
 2. CENA WYWOŁAWCZA: 26 100,00 zł. (cena obejmuje podatek Vat).
 3. WADIUM w wysokości  2 610,00 zł. należy wpłacić na konto bankowe Nadleśnictwa Dwukoły - Bank BNP PARIBAS 88 2030 0045 1110 0000 0179 2730 do dnia 17.05.2022 r. do godz. 10:00, z dopiskiem w tytule wpłaty "Wadium Citroen Berlingo".
 1. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny.
 2. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, uczestnik przetargu, który złożył najkorzystniejszą ofertę nie przystąpił do ustnej licytacji  w sytuacji, o której mowa w pkt 10, żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
 1. Samochód można oglądać do 16.05.2022 r. w godz. od 9.00 do 12.00 w siedzibie Nadleśnictwa, w dni robocze, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie z pracownikiem Nadleśnictwa wymienionym w pkt 12.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 17 maja 2022 r. o godz. 10:15 w siedzibie Nadleśnictwa Dwukoły, Dwukoły 2, 13-240 Iłowo-Osada, w pokoju nr 9 przez Komisję Przetargową. Otwarcie ofert jest jawne.
 3. Oferty należy złożyć/przesłać w terminie do 17 maja 2022 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Dwukoły, adres: Dwukoły 2, 13-240 Iłowo-Osada. Pisemna oferta powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Przetarg na samochód Citroen Berlingo, nie otwierać przed dniem 17 maja 2022 r. przed godz. 10:15”. W przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data i godzina doręczenia oferty do Nadleśnictwa.
 4. OFERTA powinna zostać złożona na formularzu ofertowym wraz z parafowanym wzorem umowy, odpisem z odpowiedniego rejestru (dot. podmiotów gospodarczych), pełnomocnictwem (gdy ofertę podpisuje pełnomocnik) oraz podpisaną klauzulą RODO. Dokumenty te zamieszczone są na stronie nadleśnictwa https://dwukoly.olsztyn.lasy.gov.pl/wydarzenia.
 5. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tą samą cenę.
 6. Sprzedawca zastrzega, iż przedmiot sprzedaży będzie opodatkowany podatkiem VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży. Sprzedawcy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego odwołanie bez podania przyczyny.
 7. Sprzedawca wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną, prowadzący przetarg wybiera nabywcę lub postanawia o kontynuowaniu przetargu w drodze ustnej licytacji, której termin wyznaczy, zawiadamiając oferentów, którzy złożyli oferty z tą samą ceną. W przypadku licytacji ustnej stosuje się przepisy dotyczące przetargu ustnego wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.).
 8. Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 7 dni po wyborze najkorzystniejszej oferty. Po podpisaniu umowy w terminie do 7 dni Kupujący otrzyma fakturę z 7- dniowym terminem płatności.
 9. Osobą do kontaktów w sprawie przetargu jest Pan Przemysław Zaraziński numer telefonu 23 654 10 84 lub 539 538 733.
 10. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie Nadleśnictwa: https://dwukoly.olsztyn.lasy.gov.pl/rodo .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Jaromir Skrzypecki                                                                                                                                         Nadleśniczy Nadleśnictwa Dwukoły