Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU VOLKSWAGEN

Nadleśnictwo Dwukoły z siedzibą w miejscowości Dwukoły 2, 13-240 Iłowo-Osada, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż  samochodu osobowego marki Volkswagen Caravelle 2.5 TDI, rok produkcji 2008, moc silnika 2461cm3, przebieg 406438 km.
1. CENA WYWOŁAWCZA: 23 400,00 (cena obejmuje podatek Vat).
2. WADIUM w pieniądzu w wysokości  2 340,00 zł należy wpłacić na konto bankowe Nadleśnictwa Dwukoły - Bank BNP PARIBAS 88 2030 0045 1110 0000 0179 2730 do dnia 17.03.2021 r. do godz. 10:00, z dopiskiem w tytule wpłaty "Wadium Volkswagen".
2.1  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny.
2.2  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy: uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, uczestnik przetargu, który złożył najkorzystniejszą ofertę nie przystąpił do ustnej licytacji  w sytuacji, o której mowa w pkt 9, w przypadku gdy żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
3. Samochód można oglądać do 16 marca 2021 r. w godz. od 9 do 12 w siedzibie Nadleśnictwa, w dni robocze, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie z pracownikiem nadleśnictwa. Osoba do kontaktów w sprawie przetargu - Przemysław Zaraziński numer telefonu 23 6541084 lub 539 538 733.
4. Otwarcie ofert nastąpi 17 marca 2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie Nadleśnictwa Dwukoły, Dwukoły 2, 13-240 Iłowo-Osada, w pokoju nr 9 przez Komisję Przetargową. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Oferty należy złożyć/przesłać w terminie do 17 marca 2021 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Dwukoły, adres: Dwukoły 2, 13-240 Iłowo-Osada. Pisemna oferta powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Przetarg na samochód Volkswagen, nie otwierać przed dniem 17 marca 2021 r. przed godz. 10:15”. W przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data i godzina doręczenia oferty do nadleśnictwa.
6. OFERTA powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, wraz z parafowanym wzorem umowy, odpisem z odpowiedniego rejestru (dot. podmiotów gospodarczych), pełnomocnictwem (gdy ofertę podpisuje pełnomocnik) oraz podpisaną klauzulą RODO. Dokumenty te zamieszczone są na stronie nadleśnictwa https://dwukoly.olsztyn.lasy.gov.pl/wydarzenia .
7. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę.
8. Sprzedawca zastrzega, iż przedmiot sprzedaży będzie opodatkowany podatkiem VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży. Sprzedawcy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego odwołanie bez podania przyczyny.
9. Sprzedawca wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną, prowadzący przetarg wybiera nabywcę lub postanawia o kontynuowaniu przetargu w drodze ustnej licytacji, której termin wyznaczy, zawiadamiając oferentów, którzy złożyli oferty z tą samą ceną. W przypadku licytacji ustnej stosuje się przepisy dotyczące przetargu ustnego wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu z dnia  5 października 1993 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 443 ze zmianami).
10. Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 7 dni po wyborze najkorzystniejszej oferty. Po podpisaniu umowy w terminie do 7 dni Kupujący otrzyma fakturę z 7 dniowym terminem płatności.
11. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie nadleśnictwa: https://dwukoly.olsztyn.lasy.gov.pl/rodo.

Jaromir Skrzypecki
Nadleśniczy Nadleśnictwa Dwukoły