Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona czynna przyrody w rezerwacie „Baranie Góry” w Nadleśnictwie Dwukoły

Od trzech lat Nadleśnictwo Dwukoły uczestniczy w czynnej ochronie przyrody w ramach realizacji zadań ochronnych zawartych w planie ochrony rezerwatu przyrody „Baranie Góry” .

    Rezerwat częściowy "Baranie Góry" utworzono na podstawie Zarządzenia MOŚZNiL z dnia 31.12.1993 r. (MP Nr 5 z 1994 r poz. 19) w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego krajobrazu leśnego o urozmaiconej rzeźbie terenu zawierającego bogaty, wielogatunkowy drzewostan, z typowo wykształconymi zbiorowiskami dąbrowy pełnikowej oraz licznymi stanowiskami roślin rzadkich i chronionych. Rezerwat położony jest w województwie mazowieckim, w powiecie mławskim w Gminie Lipowiec Kościelny. Ogólna powierzchnia obiektu wynosi 176,62 ha. W ramach czynnej ochrony przyrody na terenie rezerwatu Nadleśnictwo realizuje następujące grupy działań:
- Regulacja składu gatunkowego na powierzchni 11,38 ha.
- Koszenie – utrzymanie siedlisk łąk świeżych na powierzchni 1,02 ha.
- Trzebież stabilizująca na powierzchni 8,17 ha.
- Poprawa warunków świetlnych na powierzchni 59,36 ha.
- Usuwanie czeremchy amerykańskiej 2,99 ha.
- Redukcja podszytu na powierzchni 12,01 ha.
- Usuwanie buka na powierzchni 43,11 ha
- Trzebież prześwietlająca na powierzchni 77,80 ha
- Przebudowa siedliska na powierzchni 0,53 ha.
    Spory rozmiar zadań potęguje jeszcze fakt iż większość z nich realizowana jest cyklicznie w dwu lub siedmioletnim odstępie czasowym, podczas gdy całość zadań zapisanych w planie ochrony rezerwatu zaplanowano na okres 20-letni. Realizacja działań ochronnych następuje przy ścisłej współpracy z pracownikami RDOŚ w Warszawie na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Nadleśniczym a Dyrektorem RDOŚ. Głównym celem tych działań jest zachowanie cennych przyrodniczo siedlisk świetlistej dąbrowy.  Należy tu nadmienić, iż biorąc pod uwagę trzy letni okres działań w ramach czynnej ochrony przyrody współpraca ta układa się na bardzo dobrej płaszczyźnie uzyskując wysokie oceny z obydwu stron.
    Godny podkreślenia jest również fakt iż całość kosztów związanych z realizacją zadań ochronnych w rezerwacie przyrody "Baranie Góry", finansowana jest z przychodów uzyskiwanych przez Nadleśnictwo ze sprzedaży drewna pozyskanego w ramach realizacji tych zadań.
  Jednocześnie dbając o bezpieczeństwo osób poruszających się po drodze wojewódzkiej przebiegającej przez teren rezerwatu, Nadleśnictwo usuwa corocznie drzewa niebezpieczne usytuowane w bezpośredniej bliskości szosy. W roku 2019 usunięto 59 sztuk drzew zagrażających.
   Nadleśnictwo Dwukoły składa podziękowania pracownikom RDOŚ Warszawa za dotychczasową owocną współpracę w realizacji czynnej ochrony przyrody w rezerwacie przyrody "Baranie Góry".

fot. Jacek Folborski